Bedri Halimi dhe inspektorët nga Prizreni lirohen nga akuza për korrupsion

Bedri Halimi dhe inspektorët nga Prizreni lirohen nga akuza për korrupsion

Prishtinë, 17 maj 2021 – Kryeinspektori në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), Bedri Halimi, si dhe katër inspektorë të Komunës së Prizrenit, Enver Bytyqi, Nexhmedin Musliu, Bashkim Krasniqi dhe Ruzhdi Daka, sot janë liruar nga akuzat për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Sipas aktgjykimit të shpallur nga kryetari i trupit gjykues, gjykatësi Lutfi Shala, nuk është provuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale që u vihet në barrë.
Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK), të ngritur më 18 nëntor 2019, Bedri Halimi, akuzohet se duke punuar si Kryeinspektor i Inspektoratit të MMPHI-së, kompetent për inspektimin e punimeve ndërtimore në Parkun Kombëtar “Sharri” në Prevallë, me dashje nuk i ka kryer detyrat e domosdoshme të përcaktuara me Vendimin e Ministrit të MMPHI-së, Nr.34/13, të datës 15.11.2013, me të cilin urdhërohet rrënimi i objekteve pa leje brenda Planit Rregullues Urban në këtë park, në atë mënyrë që edhe pse e ka hartuar planin për zbatimin e urdhëresës në 4 faza, atë nuk e ka përmbushur. Sipas aktakuzës, në fazën e parë ishin rrënuar 180 objekte, në fazën e dytë nga 28 vendime për rrënim, janë zbatuar vetëm 20, duke mbetur edhe 8 vendime të pazbatuara. Sipas prokurorisë, në fazën e tretë nga 45 vendime për rrënim, 16 ishin revokuar ndërsa 29 vendime kanë mbetur të pazbatuara, kurse faza e katërt fare nuk ishte implementuar, ashtu që nga data 14.12.2013 e deri tash nuk ka zbatuar as një prej vendimeve edhe pse të njëjtat janë ende në fuqi. Ndërkaq, katër të akuzuarit tjerë, inspektorët Enver Bytyqi, Nexhmedin Musliu, Bashkim Krasniqi dhe Ruzhdi Daka, akuzohen se, si inspektorë të ndërtimit në Drejtorinë e Inspektoratit të Komunës së Prizrenit, kanë qenë përgjegjës për inspektimin e punimeve ndërtimore në Parkun Kombëtar, në periudhën kohore nga 22 qershor 2006, e deri më datën 3 maj 2013, kur MMPHI-ja me vendimin M.Nr.1498/13, e ka urdhëruar ndërprerjen e të gjitha aktiviteteve ndërtimore në zonën e Prevallës. Sipas PSRK-së, të njëjtit me dashje nuk i kanë përmbushur detyrat zyrtare konform Ligjit për Ndërtim, Nr. 2004/15, nuk e kanë bërë mbikëqyrjen inspektuese të ndërtimeve, nuk kanë urdhëruar pezullimin e ndërtimit dhe nuk i kanë iniciuar procedurat e parapara me ligj, ashtu që gjatë këtyre shtatë viteve e kanë lejuar ndërtimin e disa qindra objekteve pa leje, duke reaguar vetëm në disa raste.
Prokuroria pretendon se i akuzuari, Enver Bytyqi, ishte i përfshirë në tri raste të ndërtimeve të palejuara të pronarëve, Sezo Beqiri, Fehmi Beqaj dhe Muharrem Brando, i akuzuari Nexhmedin Musliu në dy raste, të pronarëve, Irfan Beqiri dhe Blerim Bajraktari, i akuzuari Bashkim Krasniqi në një rast, të pronarit Hazir Merlaku dhe i pandehuri, Ruzhdi Daka, në një rast të pronarit Kadri Bajrami.
Me këto veprime, PSRK-ja pretendon se në këtë mënyrë ata kanë shkaktuar degradimin e mjedisit në masë të madhe, kurse secilit pronarë të objektit të ndërtuar pa leje, iu kanë mundësuar përfitimin e dobisë pasurore, në vlerë mesatare prej 10.500 euro, raporton – Betimi për Drejtësi